PRZETARGI

OGŁOSZENIE

O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO STANOWIĄCEGO MIENIE NALEŻĄCE DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SUCHANINO” W GDAŃSKU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” posiada wolny lokal użytkowy pod wynajem:

Lp.

Powierzchnia lokalu

Adres

Stawka wywoławcza/ netto*

Wadium

1

29,90 m2

Czajkowskiego 9 lok. 5

12,50/m2

1900,00 zł

*Do opłaty czynszowej należy doliczyć opłatę eksploatacyjną oraz opłaty niezależne od Spółdzielni (m.in. podatki, media, wywóz nieczystości).

Przetarg odbędzie się dnia 11.08.2021 r. o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” przy ul. Kurpińskiego 21  - bez udziału oferentów.

- Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni lub przesłać pocztą w dniach od 26.07.2021 do

06.08.2021 r.

- Osoby składające oferty na przetarg winny wpłacić wadium na konto Spółdzielni najpóźniej

do dnia 10.08.2021 r. (numer rachunku bankowego: PKO BP  I O/Gdańsk  61  1020  1811

0000  0902  0014  4048)

- Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji

zabezpieczającej. Ponadto najemca zobowiązany będzie do dopłaty tak aby kaucja

zabezpieczająca stanowiła dwukrotność miesięcznych opłat za używanie lokalu.

- Kaucja stanowi dwukrotność czynszu najmu oraz opłat pozostałych wskazanych w § 3 ust. 1

- Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Przetarg ul. Czajkowskiego 9”

- Uczestnik wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 10 dni.                    

W przypadku niepodpisania umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

- Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Regulaminem najmu lokali

użytkowych, dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz powierzchni pod reklamy w

Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w Gdańsku, który znajduje się do wglądu w biurze

Spółdzielni (pokój nr 2) oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smsuchanino.pl

(zakładka dokumenty do pobrania).

- Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z postanowieniami projektu umowy w siedzibie

Spółdzielni przy ul. Kurpińskiego 21 (pokój nr 2) lub na stronie internetowej www.smsuchanino.pl

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

- Szczegółowych informacji udziela Dział Organizacyjny (887 753 136) w dni robocze w

godzinach od 900 – 1300.

- Lokal można oglądać od dnia 26.07.2021 do dnia 05.08.2021 r. w dni robocze w godz. od

1000 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 887 753 136.

- z uwagi na stan pandemii rozpatrywanie ofert odbędzie się na posiedzeniu niejawnym, w

związku z czym oferty powinny zawierać ważne informacje takie jak: dane kontaktowe, rodzaj prowadzonej działalności, okres najmu, propozycja wysokości stawki czynszowej i inne informacje mające znaczenie dla pozytywnego rozpatrzenia oferty.

Przetarg odbędzie się

11.08.2021 roku

Zaloguj się do E-BOK