SZCZEGÓŁOWA  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WARUNKÓW  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY  REMONTOWE I USŁUGI  NA  ROK 2023

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w Gdańsku przy ul. Kurpińskiego 21 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe:

 

 1. roboty drogowe,
 2. roboty dekarskie,
 3. roboty elektryczne,
 4. roboty budowlane: remont izolacji balkonów (logii) na Nieruchomościach I, II, III, IV, remont izolacji tarasów balkonowych i balkonów na Nieruchomości V, malowanie klatek schodowych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana wiatrołapów
 5. roboty izolacyjne: izolacja stropu hali garażowej
 6. przeglądy wynikające z zast. art. 62 prawa budowlanego w tym:
 7. kominiarski
 8. gazowy
 9. awaryjne roboty dekarskie
 10. awaryjne roboty budowlane

oraz  przetarg nieograniczony na usługi:

 1. Utrzymanie zieleni na terenie SM, w tym:
 2. koszenie terenów zielonych,
 3. prace w drzewostanie,
 4. Usuwanie skutków zimy „Akcja Zima” w sezonie 2023/2024.

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na roboty remontowe i usługi będą wysyłane drogą  email oraz udostępnione do odbioru osobistego (w godzinach pracy Spółdzielni z wyłączeniem środy)  od dnia  24.11.2022r. za odpłatnością wynoszącą 123,00 zł. br. za jedną specyfikacje, po uprzednim wysłaniu na adres: techniczny@smsuchanino.pl  potwierdzenia w/w wpłaty. Przelew prosimy wpłacać na konto Spółdzielni:

PKO BP I/o Gdańsk 61 1020 1811 0000 0902 0014 4048.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na w/w konto.

 

Wadium w wysokości odpowiednio:

 1. Roboty drogowe – 21 000,00 zł
 2. Roboty dekarskie – 32 000,00 zł
 3. Roboty budowlane:
 4. remont izolacji balkonów na Nieruchomości I, II, III, IV– 1000,00 zł
 5. remont izolacji tarasów balkonowych i balkonów na Nieruchomości V– 1 000,00 zł
 6. malowanie klatek schodowych – 9 800,00 zł
 7. wymiana drzwi zewnętrznych – 8 000,00 zł
 8. wymiana wiatrołapów – 7 400,00 zł
 9. Izolacja stropu hali garażowej – 3 800,00 zł
 10. Roboty elektryczne – remont instalacji odgromowej –8 500,00 zł
 11. Przeglądy wynikające z zast. art. 62 prawa budowlanego w tym:
 12. kominiarski – 1 000,00 zł
 13. gazowy – 1 000,00 zł
 14. awaryjne roboty dekarskie – 1 000,00 zł
 15. awaryjne roboty budowlane – 1 000,00 zł
 16. Utrzymanie zieleni na terenie SM, w tym:
 17. koszenie terenów zielonych – 5 000,00 zł
 18. prace w drzewostanie – 3 000,00 zł
 19. Usuwanie skutków zimy – „Akcja Zima 2023/2024 – 5 000,00 zł

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółdzielni lub przesłać za pośrednictwem operatorów pocztowych, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” (80-169) Gdańsk ul. Karola Kurpińskiego 21. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia  5 stycznia 2023r.  O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu potwierdzona prezentatą Spółdzielni. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, zostaną zwrócone oferentom bez ich rozpatrzenia.

 

W dniu 10-01-2023r odbędzie się otwarcie ofert w siedzibie Spółdzielni, przy udziale oferentów.

Szczegóły dot. procedury przetargowej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu na roboty remontowe można uzyskać pod nr tel.:   887-753-143.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu na usługi można uzyskać pod nr tel.:   887-753-147.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                                                                               ZARZĄD

S.M „SUCHANINO”

Przetarg odbędzie się

10.01.2023 roku