SZCZEGÓŁOWA  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WARUNKÓW  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY  REMONTOWE I USŁUGI  NA  ROK 2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w Gdańsku przy ul. Kurpińskiego 21 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe:

 1. roboty drogowe,
 2. roboty dekarskie,
 3. roboty elektryczne: remont instalacji odgromowej, wymiana pionów zasilających WLZ
 4. roboty budowlane: remont izolacji balkonów (logii) na Nieruchomościach I, II, III, IV, remont izolacji tarasów        i balkonów na Nieruchomości V, wymiana drzwi zewnętrznych,
 5. roboty izolacyjne: izolacja stropu hali garażowej
 6. remont przykanalików instalacji sanitarnej
 7. wymiana wodomierzy (Nieruchomości I, II, III, IV, VI) i ciepłomierzy (Nieruchomość VI)
 8. przeglądy wynikające z zast. art. 62 prawa budowlanego w tym:
 9. kominiarski
 10. gazowy

oraz  przetarg nieograniczony na usługi:

 1. utrzymanie zieleni na terenie SM, w tym:
 2. koszenie terenów zielonych,
 3. prace w drzewostanie,
 4. usuwanie skutków zimy „Akcja Zima” w sezonie 2024/2025.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na roboty remontowe i usługi będą wysyłane drogą  email oraz udostępnione do odbioru osobistego (w godzinach pracy Spółdzielni z wyłączeniem środy)  od dnia  11.12.2023r. do dnia 22.12.2023r. za odpłatnością wynoszącą 150,00 zł. br. za jedną specyfikacje, po uprzednim wysłaniu na adres: techniczny@smsuchanino.pl  potwierdzenia w/w wpłaty. Przelew prosimy wpłacać na konto Spółdzielni:

PKO BP I/o Gdańsk 61 1020 1811 0000 0902 0014 4048.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na w/w konto.

Wadium w wysokości odpowiednio:

 1. Roboty drogowe – 15 000,00 zł
 2. Roboty dekarskie – 5 000,00 zł
 3. Roboty budowlane:
 4. remont izolacji balkonów na Nieruchomości I, II, III, IV– 1 000,00 zł
 5. remont izolacji tarasów i balkonów na Nieruchomości V– 1 000,00 zł
 6. wymiana drzwi zewnętrznych – 6 000,00 zł
 7. Izolacja stropu hali garażowej – 4 000,00 zł
 8. Roboty elektryczne
 9. remont instalacji odgromowej –4 000,00 zł
 10. wymiana pionów zasilających WLZ – 26 000,00 zł
 11. Remont przykanalików instalacji sanitarnej – 13 000,00 zł
 12. Wymiana wodomierzy (NI,II,III,IV,VI) i ciepłomierzy (NVI) – 50 000,00 zł
 13. Przeglądy wynikające z zast. art. 62 prawa budowlanego w tym:
 14. kominiarski – 1 000,00 zł
 15. gazowy – 1 000,00 zł
 16. Utrzymanie zieleni na terenie SM, w tym:        
 17. koszenie terenów zielonych –  6 000,00 zł
 18. prace w drzewostanie –  4 000,00 zł
 19. Usuwanie skutków zimy – „Akcja Zima 2023/2024 –   6 000,00 zł

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółdzielni lub przesłać za pośrednictwem operatorów pocztowych, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” (80-169) Gdańsk ul. Karola Kurpińskiego 21. Oferty można składać od dnia 27.12.2023r. do dnia  12 stycznia 2024r. O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu potwierdzona prezentatą Spółdzielni. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, zostaną zwrócone oferentom bez ich rozpatrzenia.

W dniu 16-01-2024r odbędzie się otwarcie ofert w siedzibie Spółdzielni, przy udziale oferentów. Jednocześnie ustalony zostanie termin negocjacji z Oferentami.

Szczegóły dot. procedury przetargowej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu na roboty remontowe można uzyskać pod nr tel.:   887-753-143.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu na usługi można uzyskać pod nr tel.:   887-753-147.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

                                                                                                                                                                       ZARZĄD S.M „SUCHANINO”