SZCZEGÓŁOWA  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WARUNKÓW  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY  REMONTOWE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w Gdańsku przy ul. Kurpińskiego 21 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe:

 1. roboty instalacyjne,
 2. roboty elektryczne,
 3. roboty budowlane: remont wylewek balkonowych,
 4. przeglądy wynikające z zast. art. 62 prawa budowlanego w tym:
 5. elektryczny

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na roboty remontowe będą wysyłane drogą  email  od dnia  01-02-2022r. za odpłatnością wynoszącą 50,00 zł. za jedną specyfikacje, po uprzednim wysłaniu na adres: techniczny@smsuchanino.pl  potwierdzenia w/w wpłaty. Przelew prosimy wpłacać na konto Spółdzielni:

PKO BP I/o Gdańsk 61 1020 1811 0000 0902 0014 4048.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na w/w konto.

Wadium w wysokości odpowiednio:

 1. Roboty budowlane:
 2. remont wylewek balkonowych – 5 000,00 zł
 3. Roboty instalacyjne:
 4. Wymiana rozdzielaczy – 3 300,00 zł
 5. Roboty elektryczne – remont instalacji odgromowej – 7 000,00 zł
 6. Przeglądy wynikające z zast. art. 62 prawa budowlanego w tym:
 7. stanu technicznego instalacji elektrycznej – 2 500,00 zł

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółdzielni lub przesłać za pośrednictwem operatorów pocztowych, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” (80-169) Gdańsk ul. Karola Kurpińskiego 21. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 11 luty 2022r.  O przyjęciu oferty decydować będzie data nadania stempla pocztowego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, zostaną zwrócone oferentom bez ich rozpatrzenia.

 

W dniu 14-02-2022r odbędzie się otwarcie ofert w siedzibie Spółdzielni, bez udziału oferentów.

Szczegóły dot. procedury przetargowej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu na roboty remontowe można uzyskać pod nr tel.:   887-753-143.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                                ZARZĄD S.M „SUCHANINO”

 

Przetarg odbędzie się

14.02.2022 roku