PRZETARGI

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „SUCHANINO”

 w GDAŃSKU

  1. Kurpińskiego 21 tel. 58 712-76-84,87

ogłasza pisemny ofertowy nieograniczony przetarg  

 

na nabycie lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”.

Przetarg odbędzie się dnia 17.02.2021r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kurpińskiego 21.

 

  1. mieszkanie kat. M-2 o pow. użytkowej 30,94 m2, pow. mieszkalnej 18,71m2

w Gdańsku-Suchaninie przy ul. Ignacego Paderewskiego 6 kl.A, II p,

brak licznika gazowego i elektrycznego, do remontu.

cena wywoławcza -  216.000, 00 zł,    wysokość wadium -  21.600,00 zł   

 

Kwotę (wkład budowlany) za jaką został sprzedany lokal mieszkalny  należy wpłacić w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu zgodnie z par. 10 pkt.1 Regulaminu ogłaszania i przeprowadzania pisemnego ofertowego nieograniczonego przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w Gdańsku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Koszty montażu licznika elektrycznego i gazowego ponosi w całości osoba wygrywającą przetarg.

Koszty związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu (koszt aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej) obciążają w całości osobę wygrywającą przetarg.

Do przetargu może przystąpić wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 21.600  .

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg tj. do 16.02.2021r. na konto Spółdzielni PKO BP  I O/Gdańsk  61  1020  1811  0000  0902  0014  4048

Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Spółdzielni.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.

W przypadku nie wygrania przetargu wadium podlega zwrotowi i zostanie zwrócone na wskazany nr konta w terminie 14 dni po zakończeniu przetargu.

W przypadku unieważnienia przetargu wadia są zwracane na wskazany nr konta w terminie 7 dni po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty ceny nabycia w terminie 30 dni od daty zakończenia przetargu.

Oferty należy składać do dnia 16.02.2021 r. do godziny 14:00  w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg na lokal przy ul. Paderewskiego 6/8 kl. A.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy się zapoznać z „Regulaminem ogłaszania i przeprowadzania pisemnego ofertowego nieograniczonego przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w Gdańsku”, który znajduje się do wglądu w biurze Spółdzielni (pokój nr 11) oraz na stronie internetowej spółdzielni www.smsuchanino.pl.

Szczegółowych informacji o lokalu udziela Dział Członkowski i Techniczno-Eksploatacyjny  (58/712-76-87; 712-76-84)  od 03.02.2021 do dnia 15.02.2021 w dni robocze w godzinach  od 900 do 1300.

Lokal można oglądać od 03.02.2021 do dnia 15.02.2021 w dni robocze w godz. od 900 do 1300 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami 58 712-76-87.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia własności lokalu w prawo odrębnej własności, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

Regulamin ogłaszania i przeprowadzania pisemnego ofertowego nieograniczonego przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w Gdańsku wraz z załącznikami potrzebnymi do przetargu znajdą Państwo w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA!!

Zaloguj się do E-BOK