PRZETARGI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Suchanino" w Gdańsku przy ul. Kurpińskiego 21 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe:

  1. Roboty drogowe
  2. Roboty dekarskie
  3. Roboty instalacyjne

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na roboty remontowe będą wysyłane drogą e-mail od dnia 27-04-2021 r. za odpłatnością wynoszącą 50,00 zł za jedną specyfikację, po uprzednim wysłaniu na adres: techniczny@smsuchanino.pl potwierdzenia w/w wpłaty.

Przelew prosimy wpłacać na konto Spółdzielni:

PKO BP I/o Gdańsk 61 1020 1811 0000 0902 0014 4048

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na w/w konto.

Wadium w wysokości odpowiednio:

  1. Roboty drogowe - 2100,00 zł
  2. Roboty dekarskie - 3400,00 zł
  3. Roboty instalacyjne - 3500,00 zł

Z uwagi na stan epidemiologiczny ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatorów pocztowych, listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru , na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa "Suchanino"; ul. K.Kurpińskiego 21 80-169 Gdańsk. Ofertę należy złożyć nie później niż do 14-05-2021 r. O przyjęciu oferty decydować będzie data nadania stempla pocztowego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, zostaną zwrócone oferentom bez ich rozpatrzenia.

W dniu 24-05-2021 r. odbędzie się otwarcie ofert w siedzibie Spółdzielni, bez udziału oferentów. Szczegółu dotyczące procedury przetargowej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu na roboty remontowe można uzyskać pod nr telefonu :

58 712 76 83 lub 883 753 146.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Przetarg odbędzie się

24.05.2021 roku

Zaloguj się do E-BOK